เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

more...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

25 มิถุนายน 2560 

ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

https://youtu.be/ZZRNnMmsPvc

18 พ.ค.2560 งานวันเปิดฤดูการเพาะปลูก

อำเภอภูเวียง (Field Day) ประจำปี 2560

https://youtu.be/K2i6VLjFwTU

 

วีดีทัศน์การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2560/2561 

(ขอบคุณวีดีทัศน์จาก สนง.กษ.อ.เมืองแพร่)

https://youtu.be/GF4G57BuSXw

 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร 

https://youtu.be/c33hR40XLkE

 

จากมนุษย์เงินเดือน...สู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

https://youtu.be/kbJGUyuPyl4

ดูเพิ่มเติม...

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...