เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์ผลงานเด่น

VTR เดือน กันยายน 2564 แนะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

VTR แนะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง...

25 สิงหาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำ VTR การส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรโครงการยกระดับแปลงใ

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำ VTR การส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศพก.เครือข่าย ม.10 ต.นาหว้า...

VTR-การอบรมให้ความรู้ ศจช.เครือข่าย ต.สงเปือย.อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นปี2564

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดทำVTR-การอบรมให้ความรู้ ศจช.เครือข่าย ต.สงเปือย.อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นปี2564...

VTR-วันถ่ายทอดเทคโนโลยีวันเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก (Field Day).อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นปี2564

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง VTR-วันถ่ายทอดเทคโนโลยีวันเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก (Field Day).อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นปี2564...

VTR-ถอดองค์ความรู้ ศพก.อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่นปี2564

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำ VTR-ถอดองค์ความรู้ ศพก.อ.ภูเวียง...

เดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์โครงการ บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์โครงการ บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19...

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ...

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดทำวีดีทัศน์ ประกอบการอบรมงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดขอนแก่น

วีดีทัศน์ ประกอบการอบรมงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จัดอบรมโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 12 - 14 กันยายน 2561...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

วีดีทัศน์กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดงาน Field Day ปี 2561

วีดีทัศน์งานเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ณ ศพก.ต.นาหว้า...