เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์ผลงานเด่น

เดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์โครงการ บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์โครงการ บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19...

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ...

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดทำวีดีทัศน์ ประกอบการอบรมงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดขอนแก่น

วีดีทัศน์ ประกอบการอบรมงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จัดอบรมโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 12 - 14 กันยายน 2561...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

วีดีทัศน์กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...

สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดงาน Field Day ปี 2561

วีดีทัศน์งานเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ณ ศพก.ต.นาหว้า...

วีดีทัศน์ องค์ความรู้ของ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดทำ วีดีทัศน์ ถอดองค์ความรู้ ของ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อ เป็นแนวทาง สำหรับผู้สนใจ ที่จะนำความรู้ ไปปรั...

วีดีทัศน์แนะนำ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง.จ.ขอนแก่น ปี61

ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วย...

วีดีทัศน์ นำเสนอ ศพก.ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ปี2561

ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และช่วย...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดทำวีดีทัศน์ ผลงานเด่นประจำเดือน กันยายน 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดทำวีดีทัศน์ ผลงานเด่นประจำเดือน กันยายน 2560 โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ กลุ่มแปรรูปปลาหมักเกลือ ชุมชนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง...

วีดีทัศน์ผลงานเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงจัดทำวีดีทัศน์ผลงานเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ กลุ่มแปรรูปข้าว ชุมชนตำบลกุดขอนแก่น1 อำเภอ...