เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์วิชาอบรมเกษตรกรรายย่อย

วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ)

วิชาการจัดการตลาดสินค้าเกษตร (วิชาบังคับ)...

วิชาการจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ)

วิชาการจัดการสินเชื่อด้านการเกษตร (วิชาบังคับ)...

วิชาการจัดทำแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ)

วิชาการจัดทำแผนการผลิต/โครงการ และการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร (วิชาบังคับ)...

วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ)

วิชาการบริหารจัดการกลุ่ม (วิชาบังคับ)...

วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จำนวน 3 วิชา

วิชาการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (วิชาเลือก) เลือกเรียน จำนวน 3 วิชา...

วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จำนวน 1 วิชา

วิชาการพัฒนาด้านการเกษตร (วิชาเลือก) เลือกเรียน จำนวน 1 วิชา...

วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ)

วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) (วิชาบังคับ)...

วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ)

วิชาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนอาชีพ (วิชาบังคับ)...

วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning) (วิชาบังคับ)

วิชาการบริหารจัดการการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Zoning) (วิชาบังคับ)...

วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ)

วิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสังคมมีสุข (วิชาบังคับ)...