เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava Mosaic Virus ในปี 2559 พบการระบาดครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศเวียดนาม และกัมพูชา คือ สาย...

งดการเผา

งดการเผา...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี /2562

โครงการประกันภัยข้าวนาปี /2562...

ข้าวนาปี

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องข้าวนาปี /2562...