เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

 

นายพีระชัย สิงห์ธวัช

เกษตรอำเภอภูเวียง

 

 

               

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาหว้า และตำบลหนองกุงเซิน

 

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลตำบลสงเปือย

 

 

นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลกุดขอนแก่น

 

 

นายอุเทน  จันทาศรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลทุ่งชมพูและตำบลหว้าทอง

 

 

 

นางสาวขนิษฐา อินอิ่ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองกุงธนสาร 

 

 

 

นางสาวพัชรินทร์ เกษขจร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลภูเวียงและ ตำบลบ้านเรือ

 

นายพัฒนพงษ์ แก้ววังชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลนาชุมแสง

 

นางสาวณัฐกาล ฉันทะกิจ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลดินดำ

 

นายประภาส  อุทาโย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวพนิดา  ขจรพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายประวิทย์  แก่นบุดดี

พนักงานบริหารทั่วไป บ.2

 

 

4 ตุลาคม 64 11:39:22