เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 

บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

นายประพันธ์ บรรณาคำ

เกษตรอำเภอภูเวียง ( อาวุโส )

 

นายนริศ เขมะสิงคิ

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลหนองกุงธนสาร

 

 

นายเผ่าพันธุ์ นวลคำมา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกุดขอนแก่น

 

 

 

นางสุดสวาท สารรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดินดำ

 

 

   นางธัญวลัย ศรีมานะศักดิ์  

 เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

 รับผิดชอบตำบลทุ่งชมพู

 

 

นายคมเคียว เหล่าคนค้า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาชุมแสง

 

 

นายเกียรติศักดิ์จันทร์สิงห์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลหนองกุงเซิน

 

 

นางกิตติยา วัฒนวิมลภิญโญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

รับผิดชอบตำบล หว้าทอง

 

 

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาหว้า

 

 

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลสงเปือย

19 สิงหาคม 60 13:55:15