เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 

บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

นายประพันธ์ บรรณาคำ

เกษตรอำเภอภูเวียง ( อาวุโส )

 

นายนริศ เขมะสิงคิ

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลหนองกุงธนสาร

 

 

 

นางสุดสวาท สารรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดินดำ

 

 

   นางธัญวลัย ศรีมานะศักดิ์  

 เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

 รับผิดชอบตำบลทุ่งชมพู

 

 

นายคมเคียว เหล่าคนค้า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาชุมแสง และตำบลสงเปือย

 

 

นายเกียรติศักดิ์  จันทร์สิงห์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลหนองกุงเซิน

 

นายนิยม วงษ์ปัญญา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบ้านเรือ / ตำบลภูเวียง

 

 

นางกิตติยา วัฒนวิมลภิญโญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบล หว้าทอง

 

 

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาหว้า

 

 

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลกุดขอนแก่น

3 เมษายน 61 22:19:08