เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 

บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

นายประพันธ์ บรรณาคำ

เกษตรอำเภอภูเวียง ( อาวุโส )

 

 

 

นางสุดสวาท สารรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดินดำ / ตำบลภูเวียง / 

 

นางกิตติยา วัฒนวิมลภิญโญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบล หว้าทอง / ตำบลนาชุมแสง

 

 

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาหว้า และตำบลหนองกุงเซิน

 

 

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลกุดขอนแก่น และ ตำบลสงเปือย

7 พฤศจิกายน 61 12:02:14