เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

 

นายสุทิน  เพ็ชรรัตน์

เกษตรอำเภอภูเวียง

 

 

               

นางกิติยา วัฒนวิมลภิญโญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

รับผิดชอบตำบล หว้าทอง และ ตำบลภูเวียง  

 

 

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาหว้า และตำบลหนองกุงเซิน

 

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลทุ่งชมพู และตำบลสงเปือย

 

 

นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลกุดขอนแก่น

 

 

นายอุเทน  จันทาศรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลดินดำ และตำบลนาชุมแสง

 

 

 

นางสาวขนิษฐา อินอิ่ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองกุงธนสาร และ ตำบลบ้านเรือ

 

 

นายประภาส  อุทาโย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาวพนิดา  ขจรพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายประวิทย์  แก่นบุดดี

พนักงานบริหารทั่วไป บ.2

 

 

27 พฤษภาคม 63 20:49:27