เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 

บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

 

นายประพันธ์ บรรณาคำ

เกษตรอำเภอภูเวียง ( อาวุโส )

 

 

 

นางสุดสวาท สารรัตน์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลดินดำ 

 

นางกิติยา วัฒนวิมลภิญโญ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบล หว้าทอง และ ตำบลภูเวียง  

 

 

นายไพรวัลย์ ปลายชัยภูมิ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลนาหว้า และตำบลหนองกุงเซิน

 

 

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลทุ่งชมพู และ ตำบลสงเปือย

 

 

นางณัฐรดา แก้วแสนชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลนาชุมแสง และ ตำบลบ้านเรือ

 

นายทรงวุฒิ เกาะสมบัติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลกุดขอนแก่น

 

 

นางสาวขนิษฐา อินอิ่ม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลหนองกุงธนสาร

 

นางสาวธันยพร นาบุต 

เจ้าพนักงานธุรการ

 

26 มีนาคม 62 19:37:52