เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

fffffffffffff

ออกสำรวจโรคไหม้ข้าว อำเภอภูเวียง

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ออกสำนรว...

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดอบรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน 27 มิถุนา...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 24 มิถุนายน 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ...

อบรมเกษตรกรด้านการลดการใช้สารเคมีและการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรด้านการลดการใช้สารเคมีและการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเกษตรกรที่ใช...

ประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านสัญจร

นายนิยม วงษ์ปัญญา นวส.ชำนาญการ ประจำตำบลภูเวยง ประชุมสัญจร วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบุ่งมะไฟ ม.5 ตำบลภูเวียง...