เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง 

ออกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการปรับปรุง ทบก.และการขึ้น ทบก ปี2560

  

 

fffffffffffff

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ันที่ 25 มิ.ย. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ และคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพก.ต.น...

นายประพันธ์ บรรณคำ เกษตรอำเภอภูเวียง นำคณะ อกม. และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล

วันที่ 22 มิ.ย. 60 นายประพันธ์ บรรณคำ เกษตรอำเภอภูเวียง นำคณะ อกม. และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู...

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงโรงเรียนเกษตรกร

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ที่ สำนักวิจัยและพัฒ...

นางสุดสวาท สารรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกประชาสัมพันธ์โครงการขึ้นทะเบียน/ปรังปรุงทะ

ออกประชาสัมพันธ์โครงการขึ้นทะเบียน/ปรังปรุงทะเบียนเกษตรกรทึ่ม.3,ม4ตำบลดินดำมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังจำนวน203คนณ.บริเวณศาลาประชาคมม.4ตำบลดินดำ...

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเวียงติดตามงานและเยี่ยมเยือนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (26/05/2560)

วันที่ 22 พ.ค.2560 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเวียงติดตามงานและเยี่ยมเยือนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกร...

งานวัน "Field Day" อำเภอภูเวียง ประจำปี 2560 (ลงข่าวเมื่อ 26/04/2560)

วันที่ 18 พ.ค. 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกับทุกส่วนราชการ จัดกิจกรรมการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูก(Field Day) ณ ศพก.ตำบลนาหว้า ซึ่งได้รับความสนใจจากเ...

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดหาพันธ์ุข้าวพันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเพื่อให้เกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงร่วมกับ ศบกต.ดินดำ จัดหาพันธ์ุข้าวพันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นจำนวน5ตันเพื่อให้เกษตรกรเป็นการยืมพันธ์ุส่งคืนเมื่อสิ...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ออกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการปรับปรุงและการขึ้น ทบก.ประจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ออกพื้นที่แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการปรับปรุง ทบก.และการขึ้น ทบก ปี2560 โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในการเต...

ออกสำรวจโรคไหม้ข้าว อำเภอภูเวียง

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ออกสำนรว...

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต

สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จัดอบรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรมปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน 27 มิถุนา...