เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

23 พ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลงป

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียงร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล

กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลงปลูกพืชในระบบ GAP ต.กุดขอนแก่น

27 พฤศจิกายน 63 12:07:33