เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

23 ม.ค. 61 หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมฯวิสาหกิจชุมชน

  

28 มกราคม 61 22:47:29