เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

24 ม.ค. 2561 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเวียง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ของเกษ

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเวียง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

    

28 มกราคม 61 22:59:33