เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวัน "Field Day" อำเภอภูเวียง ประจำปี 2560 (ลงข่าวเมื่อ 26/04/2560)

ประมงจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีนวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 

    

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ หลายหน่วยงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรตามฐานต่างๆ

 

   

เกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

26 พฤษภาคม 60 12:44:35