เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอภูเวียงติดตามงานและเยี่ยมเยือนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (26/05/2560)

 

 

  

เยี่ยมชมและให้ความรู้เกษตรกร

 

   

เกษตรกรให้ข้อมูลการพัฒนาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

 

   

เกษตรกรบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการและได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนพัฒนาพื้นที่ของตนเอง

26 พฤษภาคม 60 12:43:15