เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่เกษตรภูเวียง ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนเรื่อง"โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อ"

 

 

นายนริศ เขมะสิงคิ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอภูเวียงเข้าประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งข้อราชการพร้อมทั้งชี้แจงโครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

 

   

 

 

นางสุดสวาท สารรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  
ประชุมชี้แจง โครงการ9101 กับทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดินดำ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง 

  

 

นายเผ่าพันธุ์ นวลคำมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ประชุมชี้แจง โครงการ 9101 ต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกุดขอนแก่น

   

  

 

นายยุทธนา รัตนวิสุทธิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลสงเปือย ประชุมชี้แจงนโยบายตามโครงการ 9101

ต่อผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ทำการกำนัน ต.สงเปือย 

   

4 กรกฎาคม 60 20:39:58