เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

3 เม.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดย สวพ.3 จัดอบรมโครงการการปล

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดย สวพ.3

จัดอบรมโครงการการปลูกพืชผสมผสาน ณ.ศพก.ภูเวียง 

    

4 เมษายน 61 00:07:08