เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นางสุดสวาท สารรัตน์  เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย ชุมชนดินดำ (วันที่3) กลุ่มที่4

  

26 กรกฎาคม 61 17:58:23