เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

18 ก.ค.. 2561 เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย

นางกิติยา วัฒนวิมลภิญโญ เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.อ.ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริมรายได้เกษตรกรรายย่อย ครั้งที่ 2 ตำบลหว้าทอง  เปิด โดยนายก อบต.หว้าทอง นายสมใจ ชาญจระเข้

      

26 กรกฎาคม 61 18:06:33