เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

19 ก.ค.. 2561 เกษตรอำเภอภูเวียง ตรวจเยียมการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๒.ชุมชนหนองกุงธนสาร๒ ณ ศาลาประชาค

นายประพันธ์ บรรณาคำ เกษตรอำเภอภูเวียงตรวจเยืยมการจัดเวทีชุมชน  ครั้งที่ ๒

ชุมชนหนองกุงธนสาร๒  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองกุงธนสาร

  

26 กรกฎาคม 61 18:26:47