เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สนง. เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกับ อบต.กุดขอนแก่น เปิดอบรมเกษตรกรโครงการผลิตและใช้ไตรโคเดอร์มา

สนง. เกษตรอำเภอภูเวียง ร่วมกับ อบต.กุดขอนแก่น

เปิดอบรมเกษตรกรโครงการผลิตและใช้ไตรโคเดอร์มา

        

12 กันยายน 60 23:10:39