เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สนง.เกษตรอำเภอภูเวียง รวมกับ อบต.กุดขอนแก่นอบรมเกษตรกร ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา

สนง.เกษตรอำเภอภูเวียง รวมกับ อบต.กุดขอนแก่น

อบรมเกษตรกร ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา 

      

12 กันยายน 60 23:55:28